[யூடியூப் நிகழ்படம்] தமிழ்நாடு டெபியன் சிறு மாநாடு - சிறு நிகழ்படம் - 0 (TN Mini Debconf - Shorts - 0) | Tamil #shorts

விழுப்புரம் லினக்ஸ் பயனர் குழு (https://vglug.org/) நடத்தும் டெபியன் சிறு மாநாடு பற்றிய சிறு நிகழ்படம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மனிமாரன், விழுப்புரம் லினக்ஸ் பயனர் குழு (https://vglug.org)

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#minidebconf #tamilnadu #linux