கட்டற்ற மென்பொருள்கள் - ஒரு அறிமுகம் - இணைய உரை - 19082022 - காலை 11

காஞ்சிபுரம், ஏனாத்தூர் ஶ்ரீ சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி) தமிழ்த்துறை

இணைய வழியாக நடத்தும்

கணித்தமிழ்ப் பேரவை நிகழ்ச்சி - 1

2022 ஆகஸ்ட் 19 - 11:00 AM

பொருள் : கட்டற்ற மென்பொருள்கள்

வல்லுநர் : த.சீனிவாசன்
கணியம் அறக்கட்டளை நிறுவனர், சென்னை

Live Video link: கட்டற்ற மென்பொருள்கள் - YouTube

1 Like