செயற்கை நுண்ணறிவும் மனித உழைப்பின் எதிர்காலமும் - இணையவழி உரையாடல் - 2023-03-11 - மாலை 7:30 IST

செயற்கை நுண்ணறிவும் மனித உழைப்பின் எதிர்காலமும் - இணையவழி உரையாடல் - 2023-03-11 - மாலை 7:30 IST

Zoom | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020