[யூடியூப் நிகழ்படம்] அடாசிட்டி பயன்படுத்தி விக்கிமூலத்திற்கு தமிழ்சொல் உருவாக்குதல் (Audacity - Sound creation) | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் அடாசிட்டி பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு தமிழ் சொல்லிற்கு ஒலி கோப்பை உருவாக்கி அதை விக்கிமூலம் தளத்தில் ஏற்றம் செய்வது என்பதை காண்போம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிமூலம்

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#Audacity #Sound #Wikisource