புத்தக மன்றம் (Book Club) - கலந்துரையாடல்

இங்கே தமிழ் லினக்ஸ் குழுமத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள புத்தக மன்றம் (Book Club) தொடரில் அடுத்த கலந்துரையாடல் எப்பொழுது நடைபெரும் என்ற தகவலை பார்க்கலாம்.

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
பக்கங்கள்: 5 - 11
நாள்: 09-12-2023
நேரம்: 8:00 PM IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: https://meet.tamillinuxcommunity.org/join/TLCBookClubDiscussion

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
பக்கங்கள்: 11 - 14 (A4 PDF)
நாள்: 16-12-2023
நேரம்: 7:00 PM IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: https://meet.tamillinuxcommunity.org/join/TLCBookClubDiscussion

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
பக்கங்கள்: 15 - 20 (A4 PDF)
நாள்: 23-12-2023
நேரம்: 9:00 PM IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: https://meet.mohan43u.space/join/friendmeet0

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: முதல் ஐலக்சி மீட்டப்
நாள்: 18-02-2024
நேரம்: 16:00 IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: யூனிவர்சின் நிறம்
நாள்: 2024-02-25
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: நெஞ்சில் உள்ளாடும் ராகம்
நாள்: 2024-03-03
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: நெஞ்சில் உள்ளாடும் ராகம்
நாள்: 2024-03-09
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: ஒன் ஆப் அஸ்
நாள்: 2024-03-10
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: மழலை காதல்
நாள்: 2024-03-17
நேரம்: 16:00 IST (04:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: குலசாமி
நாள்: 2024-03-23
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: பதினாறும் பெற்று
நாள்: 2024-03-24
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: பதினாறும் பெற்று
நாள்: 2024-03-30
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: பதினாறும் பெற்று - பாகம் 2
நாள்: 2024-03-31
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: அதையும் தாண்டி புனிதமானது
நாள்: 2024-04-07
நேரம்: 18:00 IST (06:00 PM IST) (இந்திய நேரம்) காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு கூட்டம் முடிந்தபின்பு
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: அந்த ஒரு நம்பர் (பாகம் 1)
நாள்: 2024-04-14
நேரம்: 21:00 IST (09:00 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: அந்த ஒரு நம்பர் (பகுதி 2)
நாள்: 2024-04-19
நேரம்: 21:30 IST (09:30 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: உடன்கட்டை (பகுதி 1)
நாள்: 2024-04-20
நேரம்: 21:30 IST (09:30 PM IST) (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: உடன்கட்டை (பகுதி 2)
நாள்: 2024-04-21
நேரம்: 19:30 IST (07:30 PM IST) (இந்திய நேரம்) (காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு கூட்டம் முடிந்து)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: இனிதே தொடங்கிய பயணம் (இந்த புத்தகத்தின் இறுதி வாசிப்பு கூட்டம்)
நாள்: 2024-04-28
நேரம்: 19:30 IST (07:30 PM IST) (இந்திய நேரம்) (காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு கூட்டம் முடிந்து)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link