புத்தக மன்றம் (Book Club) - கலந்துரையாடல்

இங்கே தமிழ் லினக்ஸ் குழுமத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள புத்தக மன்றம் (Book Club) தொடரில் அடுத்த கலந்துரையாடல் எப்பொழுது நடைபெரும் என்ற தகவலை பார்க்கலாம்.

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
பக்கங்கள்: 5 - 11
நாள்: 09-12-2023
நேரம்: 8:00 PM IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: https://meet.tamillinuxcommunity.org/join/TLCBookClubDiscussion

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
பக்கங்கள்: 11 - 14 (A4 PDF)
நாள்: 16-12-2023
நேரம்: 7:00 PM IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: https://meet.tamillinuxcommunity.org/join/TLCBookClubDiscussion

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
பக்கங்கள்: 15 - 20 (A4 PDF)
நாள்: 23-12-2023
நேரம்: 9:00 PM IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: https://meet.mohan43u.space/join/friendmeet0

அடுத்த கலந்துரையாடல்

புத்தகம்: துருவங்கள் 11=10|01
அத்தியாயம்: முதல் ஐலக்சி மீட்டப்
நாள்: 18-02-2024
நேரம்: 16:00 IST (இந்திய நேரம்)
கலந்துரையாடல் இணைப்பு: Meeting Link