[யூடியூப் நிகழ்படம்] புத்தக மன்றம் (Book Club) - துருவங்கள் நுட்ப நாவல் - விமர்சனம்

துருவங்கள் நுட்ப நாவலின் விமர்சனம் இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தகம்: துருவங்கள் (நுட்ப நாவல்)
இணைப்பு: https://freetamilebooks.com/ebooks/dhuruvangal-technical-novel/