குறுவட்டுக்கான (CD-ROM) பகுதியை லினக்சு மிண்டில் உருவாக்குவது எப்படி?

முன்பு விண்டோசு இயங்குதளத்தைப் பயன்படுத்தி வந்தேன். அப்பொழுது இயங்கியது.

இந்த தலைப்பில் எந்த ஒரு தீர்வும் இல்லாத்தால் தீர்வு எட்டப்படவில்லை என்று முடிக்கிறோம்.