காஞ்சி லினக்‌ஸ் பயனர் குழு வழங்கும் Clojure Book Club - இணைய வழி சந்திப்பு 2

காஞ்சி லினக்‌ஸ் பயனர் குழு வழங்கும் Clojure Book Club - இணைய வழி சந்திப்பு 2

நாள்: 26 மார்ச் 2023, 4:00 PM

இணைப்பு - Jitsi Meet

இந்த தொடர் நிகழ்வில், Clojure பற்றிய பின் வரும் நூல்களைப் படித்து அவை பற்றி தமிழில் பேசுவோம்.

clojure-cookbook/01_primitive-data at master · clojure-cookbook/clojure-cookbook · GitHub

The Ultimate Guide To Clojure REPLs | The Ultimate Guide To Clojure REPLs Guide

  • Introduction and Clojure REPLs chapter

Clojure by Example

  • Upto Function chapter

Clojure

  • Upto Chapter 3: First Steps

மேலும் உரையாடல்களுக்கு எங்கள் டெலிகிராம் குழுவில் இணைக.