[யூடியூப் நிகழ்படம்] cp, mv, rmdir, touch - 3 (Linux Commands - 3) | Tamil

லினக்சு இயங்கு தளத்தில் உள்ள command கள் series ல் அடுத்து cat கமாண்ட் பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • பரதன் தியாகலிங்கம், இலங்கை

Tags:
#Linux #cp #rmdir #touch #mv #Tamil