[யூடியூப் நிகழ்படம்] Emacs in tamil part 6 - Daemon

இந்த நிகழ்படத்தில் ஈமாக்ஸ் எடிட்டரில் daemon பார்க்கலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

இணைப்புகள்:
https://wikemacs.org/wiki/Emacs_server

குறிச்சொற்கள்:
#emacs #daemons #tamillinuxcommunity #linux