[யூடியூப் நிகழ்படம்] Emacs in tamil part 7 - Buffer management & Logs Handling

இந்த நிகழ்படத்தில் ஈமாக்ஸ் எடிட்டரில் Buffer & Logs பார்க்கலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#emacs #buffers #ibuffer #logs #tamillinuxcommunity #linux

 • Emacs part 7 - Buffer management & Log management

** Buffer Management

 • C-x b => Buffer switching

*** Navigate between previous and next buffer
#+begin_src elisp
(global-set-key [(meta shift h)] 'previous-buffer)
(global-set-key [(meta shift l)] 'next-buffer)
#+end_src

*** Kill buffer

 • C-x k => kill buffer list
 • C-x 4 0 => Kill buffer and window
  #+begin_src elisp
  (global-set-key (kbd “C-x K”) 'kill-this-buffer)
  #+end_src
 • EmacsWiki: Killing Buffers

*** Buffer list

 • C-x C-b => Buffer list

*** iBuffer
#+begin_src elisp
(global-set-key (kbd “C-x C-b”) 'ibuffer)

; Ibuffer options
(setq ibuffer-saved-filter-groups
(quote ((“default”
(“dired” (mode . dired-mode))
(“org” (name . “^.*org$”))
;; (“web” (or (mode . web-mode) (mode . js2-mode)))
(“shell” (or (mode . eshell-mode) (mode . shell-mode)))
;; (“mu4e” (name . “*mu4e*”))
;; (“programming” (or
;; (mode . python-mode)
;; (mode . c+±mode)))
(“emacs” (or
(name . “^\scratch\$”)
(name . “^\Messages\$”)))
))))

(add-hook 'ibuffer-mode-hook
(lambda ()
(ibuffer-auto-mode 1)
(ibuffer-switch-to-saved-filter-groups “default”)))

;; Don’t show filter groups if there are no buffers in that group
(setq ibuffer-show-empty-filter-groups nil)

;; Don’t ask for confirmation to delete marked buffers
(setq ibuffer-expert t)
#+end_src

** Auto revert

*** Auto revert Files
#+begin_src elisp
(global-auto-revert-mode 1)
#+end_src

*** Auto revert Directory
#+begin_src elisp
(setq global-auto-revert-non-file-buffers t)
#+end_src

*** Auto revert issues i faced
#+begin_src elisp
(add-to-list 'global-auto-revert-ignore-modes 'Buffer-menu-mode)
#+end_src

** Log Management

*** Color coding error values

 • highlight-phrase
 • highlight-regexp
 • highlight-lines-matching-regexp
 • unhighlight-regex

*** Open log file fast with registers
#+begin_src elisp
;; Registers
(set-register ?I '(file . “/home/.emacs.d/init.el”)) ;; C-x r j E
(set-register ?A '(file . “/home/ddd.txt”)) ;; C-x r j A
#+end_src

I have also added this notes link in youtube video :grinning: