[யூடியூப் நிகழ்படம்] Emacs in tamil part 9 - VC Git

இந்த நிகழ்படத்தில் ஈமாக்ஸ் எடிட்டரில் VCgit பார்க்கலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

குறிச்சொற்கள்:
#emacs #vc #vc-git #recap #tamillinuxcommunity linux

** VC-git
*** Basic keybindings

 • C-x v v - initialize the git directory from file (File which is opened from directory where we need to initialize git)
 • the above key binding is called ~vc-next-action~
 • When there is no git directory it will create one
 • When you press again then commit screen will be shown
 • In commit window
  • C-c C-c to commit the changes after the commit message is done
  • C-c C-k to cancel the operation
 • C-x v d - git status in vc-git
 • C-x v u - git revert current file

*** Git log

 • C-x v l - git history in another window (Similar to git log)
  - check from particular file
 • C-x v L - git tree history

*** Git diff

 • C-x v = - compare with base version of the file
 • C-x v D - to perform root diff (Diff all the changes in the git directory)
 • In diff buffer
  • C-x C-w to write the patch
  • C-c C-a to apply the patch to current file (open the patch in split window and use this keybinding)

*** Custom key bindings
#+begin_src elisp
(global-set-key (kbd “C-x v .”) 'vc-dir-root) ; vc dir root
#+end_src

*** Branch related

 • C-x v b c - create new branch
 • C-x v b s - Switch the branch, ensure you are removing the ~orgin~ to create the local branch.