[யூடியூப் நிகழ்படம்] emacs in tamil part4

இந்த நிகழ்படத்தில் ஈமாக்ஸ் எடிட்டரில் எப்படி அதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பேக்கேஜ்களை use-package எனும் பேக்கேஜ் மூலமாக நிர்வகிப்பது என்பதை பார்க்கலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

இணைப்புகள்:
https://www.gnu.org/software/emacs/

https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/
https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/languages/ob-doc-elisp.html

குறிச்சொற்கள்:
#emacs #usepackage #orgmode #babel #literateprogramming #tamillinuxcommunity #linux