Error:Cannot find module 'http-proxy-middleware

no

npm install --save http-simple-proxy
முதலில் இந்த command இயக்கி முயற்சித்தேன் இயங்கவில்லை

npm install --save-dev http-proxy-middleware
இரண்டாவதாக இந்த command இயக்கி முயற்சித்தேன் மீண்டும் முதலில் ஏற்பட்ட பிழையே
terminal-லில் தோன்றியது

பகிரப்பட்டுள்ள திரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை தெளிவாக படிக்கவும். அதிலேயே எப்படி சிக்கலை சரிசெய்வது என்று கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. அதை பின்பற்றவும்.