[யூடியூப் நிகழ்படம்] FFmpeg | Tamil

FFmpeg பற்றிய ஒரு சிரிய அறிமுகம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன்.ரா, ILUGC

இணைப்புகள்:
https://ffmpeg.org

குறிச்சொற்கள்:
#ffmpeg #linux #tamil