[யூடியூப் நிகழ்படம்] FreeTamilEbooks.com பங்களிப்பாளர் இணையவழி நேர்காணல் - நாகசுப்பிரமணியன் சொக்கநாதன் (என்.சொக்கன்)

இந்த நிகழ்படத்தில் FreeTamilEbooks.com இணையதளத்தில் தான் எழுதிய பல புத்தகங்களை கட்டற்ற உரிமையில் (Creative Commons) வெளியிட்ட எழுத்தாளர் நாகசுப்பிரமணியன் சொக்கநாதன் (என்.சொக்கன்) அவர்களுடன் நடைபெற்ற உரையாடலை கானலாம்

எழுத்தாளர் இணையதளம்: https://nchokkan.com/

வெளியிட்ட புத்தகங்கள்:

நேர்காணல் செய்தவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

#FreeTamilEbooks.com #CreativeCommons #Linux #TLC