[யூடியூப் நிகழ்படம்] FreeTamilEbooks.com பங்களிப்பாளர் இணையவழி நேர்காணல் – தேசிகன் நாராயணன் (சுஜாதா தேசிகன்)

இந்த நிகழ்படத்தில் FreeTamilEbooks.com இணையதளத்தில் தான் எழுதிய புத்தகத்தை கட்டற்ற உரிமையில் (Creative Commons) வெளியிட்ட எழுத்தாளர் தேசிகன் நாராயணன் (சுஜாதா தேசிகன்) அவர்களுடன் நடைபெற்ற உரையாடலை கானலாம்

எழுத்தாளர் இணையதளம்: https://sujathadesikan.blogspot.com/

வெளியிட்ட புத்தகம்:

நேர்காணல் செய்தவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG

#FreeTamilEbooks.com #CreativeCommons #Linux #TLC