[யூடியூப் நிகழ்படம்] FreeTamilEbooks பங்களிப்பாளர் நேர்காணல் (Interview) - திருமூர்த்தி வாசுதேவன் (Thirumurti Vasudevan)

இந்த நிகழ்படத்தில் FreeTamilEbooks இணையதளத்தில் தன் புத்தகத்தை கட்டற்ற உரிமையில் (Creative Commons) வெளியிட்ட எழுத்தாளர் திருமூர்த்தி வாசுதேவன் அவர்களுடன் நடைபெற்ற உரையாடலை கானலாம்

தொகுப்பாளர்: தங்க அய்யனார்

புத்தகம்: தத்துவக் கதைகள்

#FreeTamilEbooks #CreativeCommons #FOSS #Linux