[யூடியூப் நிகழ்படம்] ஜிம்ப் - நிழற்படத்தை சீராக்குதல் (Gimp - Image Correction) | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் ஜிம்ப் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு நிழற்படத்தை சீராக்குவது என்று காண்போம்

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: தகவல்உழவன், Wikimedia

Tags:
#Gimp #ImageRotation #ImageCropping #Linux #Tamil