[யூடியூப் நிகழ்படம்] கிம்ப் (Gimp) - பொன்சில் (Pencil) #shorts

கிம்ப் (Gimp) மென்பொருள் வழியாக எளிமையான பென்சில் நிழற்படம் உருவாக்கலாம்.

1 Like