[யூடியூப் நிகழ்படம்] gscan2pdf எப்படி பயன்படுத்துவது (Howto use gscan2pdf) | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் gscan2pdf எப்படி பயன்படுத்துவது என்று பார்ப்போம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல்உழவன், Wikimedia

Tags:
#gscan2pdf #conversion #Linux