[யூடியூப் நிகழ்படம்] ஜிஸ்டிரீமர் (Gstreamer - The Good, The Bad & The Ugly) #shorts

Gstreamer பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம்

Project Site: https://gstreamer.freedesktop.org/

குறிச்சொற்கள்:

#gstreamer #linux #tamillinuxcommunity

1 Like