[யூடியூப் நிகழ்படம்] அப்பாச்சி httpd வெப்சர்வர் நிறுவுதல் - CentOS 7 | Apache httpd Installation - centos 7 | Tamil

இந்த காணொளியில்
Apache httpd webserver Installation in CentOS 7
creating firewalld rules for http
Creating customized index.html
Run httpd webserver in customized port
creating selinux policy to allow http server run in customized port
பற்றி காண்போம்

ஆக்கம்: த.தனசேகர் tkdhanasekar@gmail.com, காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு
ஊக்கம்: foss community

Links:
https://github.com/tkdhanasekar/Linux_System_Administraton/blob/main/apache_centos/http_install

Tags:
#apache #httpd #centos #tamillinuxcommunity #linuxintamil #linuxsystemadministration #linuxadministration