I can’t able to open any of my browser’s,even if I try to open I get an error message

ஷ்ரிராமுடன் இணையவழிப் பேசியதில் அவர் postgresql நிறுவலின் போது சில மாற்றங்களைக் கணினியில் செய்திருந்ததாகவும் அவற்றைச் சரி செய்த பின்னர் இச்சிக்கல் போய்விட்டதாகவும் சொன்னார்.