நான் என் laptop on செய்தவுடன் இந்த error காட்டுகிறது.நான் என்ன செய்ய வேண்டும்.சொல்லுக please

Still facing same issue ?
If so, please run below cmd and ahare the output

lsblk -f