[யூடியூப் நிகழ்படம்] லிபரிஆப்பீஸ் ஹாக்கத்தான் - பங்குபெற்றவர்கள் (LibreOffice Hackathon - Participants) | Tamil

21-05-2022 அன்று நடைபெற்ற லிபரிஆப்பீஸ் ஹாக்கத்தானில் பக்குபெற்றவர்கள் கருத்துக்களை இங்கு காணலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: முத்துராமலிங்கம், பயிலகம்.

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#LibreOfficeHackathon #Tamil #Linux