[யூடியூப் நிகழ்படம்] லிபரிஆப்பீஸ் (LibreOffice) | Tamil #Shorts

நாம் ஏன் லிபரிஆப்பீஸ் பயன்படுத்தவேண்டும் (why we should use LibreOffice) ?

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:

Tags:
#LibreOffice #Tamil