என்னுடைய mic linux mint ல் வேலை செய்யவில்லை?

இந்த command ஐ இயங்கிய உடன் ஒரு சிறிய அளவு இரைச்சல் மட்டும் கேட்டு கொண்டிடருகிறது ctrl+c கொடுத்தவுடன் நின்றுவிடுகிறது. மற்றபடி வேறெந்த சத்தமும் பதிவாகவில்லை. கீழே terminal வந்த output ஐ கொடுத்துளேன்.

bala@Lenovo-B490:~$ gst-launch-1.0 autoaudiosrc ! autoaudiosink
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is live and does not need PREROLL …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstPulseSrcClock
Redistribute latency…
Redistribute latency…
^Chandling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline …
Execution ended after 0:04:22.513036459
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …

பேசினால் நீங்கள் பேசுவது மீண்டும் கேட்கின்றதா? அல்லது வெறும் இரைச்சல் மட்டும் வருகின்றதா?

வெறும் இரைச்சல் மட்டுமே வருகிறது. வேறு எந்த சத்தமும் பதிவாகவில்லை.

இன்று நடக்கும் ILUGC மீட் வாருங்கள். அல்லது KanchiLUG மீட்டிற்கு வாருங்கள். அங்கு பலர் உள்ளனர். அவர்கள் சிக்கலை தீர்க்க உதவுவர்.

இந்த தலைப்பில் எந்த ஒரு தீர்வும் இல்லாத்தால் தீர்வு எட்டப்படவில்லை என்று முடிக்கிறோம்.