[யூடியூப் நிகழ்படம்] mkdir, cd, rm, echo, pwd - லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் - 1 (Linux Commands - 1) | Tamil

லினக்சு இயங்கு தளத்தில் உள்ள command கள் பற்றிய தொடரில் அடுத்த சில commands mkdir, cd, rm, echo, pwd.

Links:
https://man.archlinux.org/man/mkdir.1
https://man.archlinux.org/man/cd.n
https://man.archlinux.org/man/rm.1
https://man.archlinux.org/man/echo.1
https://man.archlinux.org/man/pwd.1

Tags
#ShellScripting #Commands #Linux