[யூடியூப் நிகழ்படம்] MOOC ன் வரலாறு (History of MOOC) | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் MOOC ன் வரலாற்றை பற்றி கற்போம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Tags:
#MOOC #History #Linux