[யூடியூப் நிகழ்படம்] NPTEL - MOOC | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் NPTEL பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:
https://nptel.ac.in/

Tags:
#NPTEL #MOOC #Linux