[யூடியூப் நிகழ்படம்] கட்டற்ற நெறிமுறை (Open Protocols) | Tamil #Shorts

கட்டற்ற நெறிமுறையை பயன்படுத்தும் மென்பொருட்களை ஆதரிப்போம் (Support Open Protocols, Open Standards)

வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:

Tags:
#Matrix #Fediverse #IRC