[யூடியூப் நிகழ்படம்] pdfshuffler அறிமுகம் (Introduction to pdfshuffler)

pdfshuffler பற்றிய அறிமுகத்தை இந்த நிகழ்படத்தில் கானலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல்உழவன், Wikimedia

Tags:
#pdfshuffler #linux