[யூடியூப் நிகழ்படம்] போஸ்ட்கிரிஸ் (Postgres) | Tamil #Shorts

போஸ்ட்கிரிஸ் பற்றிய ஒரு அறிமுகம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன்.ரா, ILUGC

இணைப்புகள்:

குறிச்சொற்கள்:
#postgresql #linux #tamil