[யூடியூப் நிகழ்படம்] உன்மையான புரோக்ராமர்கள் (Real Programmers) | Tamil #Shorts

உன்மையான புரோக்ராமர்கள் ஏன் emacs ஐ பயன்படுத்துகின்றனர் என்று ஒரு கேளிக்கை நிகழ்படம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC
மூலபொருள்: xkcd: Real Programmers
மூலப்பொருள் விலக்கம்: 378: Real Programmers - explain xkcd

Tags:
#xkcd #emacs #tamil