[யூடியூப் நிகழ்படம்] குனு/லினக்‌ஸ் - சுருக்கமான வரலாறு (Short history of GNU/Linux) | Tamil

குனு/லினக்‌ஸ் - சுருக்கமான வரலாறு

History of GNU/Linux

உரை - த.சீனிவாசன், கணியம் அறக்கட்டளை

tshrinivasan@gmail.com

#GNU #Linux #Kaniyam #Tamil #FOSS #தமிழ் #லினக்‌ஸ்