மடிக்கணி அணைவதில் சிக்கல் (Shutdown Error)


மடிக்கணினியை நிறுத்தும்பொழுது இவ்வாறு வருகின்றது.

என்ன செய்வது?

மடிக்கணினி அணையவும் மாட்டிங்கின்றது. நீண்ட நேரம் இப்படியே உள்ளது.

ctrl-alt-t கொடுத்து வரும் டெர்மினலில்

ldd $(which shutdown)

இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் தகவலை பகிரவும்.

1 Like

Ctrl - Alt - t கொடுத்தும் அவ்வாறே உள்ளது.

ctrl-alt-t கொடுத்து மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கமாண்டை இயக்கவும்.

அதே சிக்கல் இன்றும் வந்த பொழுது Ctrl - Alt - t தந்தும் முனையம் (Terminal) வரவில்லை. என்ன செய்வது?

இந்த தலைப்பில் எந்த ஒரு தீர்வும் இல்லாத்தால் தீர்வு எட்டப்படவில்லை என்று முடிக்கிறோம்.