[யூடியூப் நிகழ்படம்] ஸ்வயம் (Swayam - MOOC) | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் ஸ்வயம் (Swayam) MOOC பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:
https://swayam.gov.in/

Tags:
#Swayam #MOOC #Linux