கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 05

கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 05
நாள் – நேரம் – பிப்ரவரி 12 2023 ஞாயிறு
காலை 11-12 வரை IST

இணைப்பு : Jitsi Meet

Tasks:

  1. Create a Portfolio or html page in github with gh-pages.

Materials:

  1. Session 3 Video – Learn Git With Us - Session 3 - YouTube
  2. Session 2 Video – youtu.be/2RoGkwNERdE

Blog Materials:

  1. GIT Series: makereading.com/series/git
1 Like