கலைச்சொற்கள்

There are plenty of tamil words being acronym’ ed and started published- So, a category on கலைச்சொற்கள் - may help easy to refer later times from accredited list of words in news-paper or published online community.

For reference and later usages:

" க்ஷ , ௰ , ௱ , ௲ ,௳ ,௴ , ௵ , ௶ , ௷ , ௸ , ௺ — இந்த வடமொழி எழுத்துக்கள் எந்தெந்த இடத்தில், எப்படி பயன்படுத்துவது? அதை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும்?

தொடர்புடையவை மொத்தம் (32)

பரிந்துரைக்கப்பட்டவை


விசயநரசிம்மன் கார்த்திகேயன் இன் தற்குறிப்பு போட்டோ


விசயநரசிம்மன் கார்த்திகேயன்

கவிஞன். தன்முனைப்பில் உருவான தமிழ்ப் புலவன் :-)எழுத்தாளர் 298 பதில்களையும் 957.7ஆ பதில் பார்வைகளையும் பெற்றுள்ளார்1 வருடம் அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது