தமிழ் விக்கிப்பீடியா மாதாந்திரக் கூட்டம் (பெப்பிரவரி 2024)

தமிழ் விக்கிப்பீடியா மாதாந்திரக் கூட்டம் (பெப்பிரவரி 2024)

ஞாயிறு, பெப்பிரவரி 18 2024
காலை 11:00 முதல் 12:00 வரை IST

இணைப்பு -

விவரங்களுக்கு

#Tamil wikipedia #meetup

நோக்கம்:

தமிழ் விக்கிப்பீடிய சமூகத்தின் கற்றல்களைப் பகிர்ந்து கொள்தல்; புதிய தகவல்களைக் கற்றுக் கொள்தல்

கலந்துரையாடலின் பகுதிகள்:

  • புதிய பயனர்களுக்கு பயிற்சியளித்தல்.
  • ஒரு பயனர் தான் கற்ற ஒரு செயல்பாட்டை விளக்கிப் பயிற்சி அளித்தல்.
  • செயல்பாட்டிலிருக்கும் திட்டங்கள் தொடர்பான நிலைத் தகவல்களை பகிர்தல்.
  • புதிய கருத்துக்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளுதல்.