தமிழ் கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு 2022 - நிழற்படங்கள்

தமிழ் கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு 2022 இனிதே நிறைவடைந்தது. அப்போது எடுக்கப்பட்ட நிழற்படங்கள் இதோ உங்களுக்காக,

TossConf 2022 Day 2 - GNU/Linux Workshop

TossConf 2022 Day 3 Talks

TossConf 2022 Day 4 Machine Learning Workshop

TossConf 2022 Day 5 Devops Workshop

TossConf 2022 Day 6 Python workshop

5 Likes

All time good and learning memories :100:

2 Likes