நூலக நிறுவனம் மற்றும் அதனது செயற்பாடுகள் தொடர்பான அறிமுகக் கலந்துரையாடல்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மெய்யியல் துறை மாணவர்களுக்கான நூலக நிறுவனம் மற்றும் அதனது செயற்பாடுகள் தொடர்பான அறிமுகக் கலந்துரையாடல்

திகதி - 13.06.2022
நேரம் - 8.00PM
Meeting ID - 8283226454