இலவச மின்னூல் - டிஜிட்டல் விளம்பரங்களைத் தடுப்பது எப்படி?

இலவச மின்னூல்: டிஜிட்டல் சாதனங்களில் தொல்லைதரும் எரிச்சலூட்டும் அநாவசிய விளம்பரங்களை தடுப்பது எப்படி?

Download Link: FSFTN Files

வெளியீடு: Free Software Foundation Tamil Nadu (https://fsftn.org)

image
அருமையான வெளியீடு.

1 Like