மொசில்லா திருவிழா 2023 - முன்மொழிவுகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மேலும் விவரங்களுக்கு: Mozilla Festival - Call For Proposals

இந்த முன்மொழிவுகளின் குறிப்புகள் தமிழிலும் இருப்பின் நல்லது.

முன்மொழி மாதிரிகளையும் தருதல் கூடுதல் சிறப்பு.