மின் கணியில் தமிழ் தட்டச்சு மாற்றங்களை செய்வது

லினுக்ஸ் மின்ட் கணினியில் தமிழ் தட்டச்சை கொண்டு வருவது எப்படி