When starting my laptop the fatal error is occurring

இந்த கணினியில் லினக்ஸ் நிறுவப்பட்டு விட்டதா? அல்லது நிறுவ முயலும்போது இந்த சிக்கல் வருகின்றதா?