[யூடியூப் நிகழ்படம்] ஏன் குனு லினக்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டும்? Why linux is better? | Tamil

ஏன் குனு லினக்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டும்? Why linux is better?

ஆக்கம் - த. சீனிவாசன் - கணியம் அறக்கட்டளை

#WhyLinux? #Tamil