In linux mint audio sound not working

sound not working

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறையை பின்பற்றவும்.

பின்பற்றிய பிறகும் சிக்கல் நீடிக்கின்றது என்றால் மீண்டும் இங்கே கூறவும்.

சிக்கல் தீர்ந்ததாக இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.