புளூடூத் இணைப்பதில் சிக்கல்

என்னுடைய கணினியை ஒவ்வொரு முறை தொடங்கும்போதும் புளூடூத் ஒவ்வொரு முறையும் சாதனம் அகற்றி விட்டு பின்னர் இணைத்தால் தான் இணைகிறது. இந்த சிக்கலுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்


இது போன்று

இந்த சிக்கல் எல்லா புளூடூத் சாதனங்களிலும் நிகழ்கின்றதா? அல்லது ஒரே ஒரு சாதனத்தில் மட்டும் நிகழ்கின்றதா?

ஆம், எல்லா சாதனங்களிலும் இது நிகழ்கிறது, ஒரு சில நேரங்களில் மட்டும் கணினியை துவக்கிய பின் சரியாய் இணைக்க முடிகிறது. பெரும்பாலான நேரம் இணைப்பதில் சிரமம் உள்ளது .

இங்கே கூறியுள்ள வழுமுறையை பின்பற்றி முதலில் உங்கள் கர்ணலை புதுப்பிக்கவும். பின் மீண்டும் இந்த சிக்கல் வருகின்றதா என்று பார்த்து கூறவும்.

இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி திருப்பி துவக்கிய பின்னும் இந்த சிக்கல் தொடர்கிறது.

இணைகிறது, பின்னர் தானாக துண்டிக்கபட்டு விடுகிறது

ctrl-alt-t கொடுத்து வரும் திரையில்

udevadm info --query=all /sys/class/bluetooth/hci*

இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் தகவலை பகிரவும்.

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-10/1-10:1.0/bluetooth/hci0
L: 0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-10/1-10:1.0/bluetooth/hci0
E: DEVTYPE=host
E: SUBSYSTEM=bluetooth
E: USEC_INITIALIZED=3291659
E: SYSTEMD_ALIAS=/sys/subsystem/bluetooth/devices/hci0
E: SYSTEMD_WANTS=bluetooth.target
E: SYSTEMD_USER_WANTS=bluetooth.target
E: TAGS=:systemd:
E: CURRENT_TAGS=:systemd:
systemctl status bluetooth

இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் தகவலை பகிரவும்.

● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
   Active: active (running) since Thu 2023-08-17 19:17:43 IST; 5h 15min left
    Docs: man:bluetoothd(8)
  Main PID: 588 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   Tasks: 1 (limit: 8917)
   Memory: 2.4M
    CPU: 187ms
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
       └─588 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd

Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint register>
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint register>
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint register>
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint register>
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint register>
Aug 17 13:51:19 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: src/profile.c:ext>
Aug 17 13:51:19 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: profiles/audio/av>
Aug 17 13:51:21 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: profiles/audio/av>
Aug 17 13:51:39 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: profiles/audio/av>
Aug 17 13:51:39 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: /org/bluez/hci0/d>
lines 1-22/22 (END)...skipping...
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2023-08-17 19:17:43 IST; 5h 15min left
    Docs: man:bluetoothd(8)
  Main PID: 588 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   Tasks: 1 (limit: 8917)
   Memory: 2.4M
    CPU: 187ms
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
       └─588 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd

Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Aug 17 13:48:38 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
Aug 17 13:51:19 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to 48:D8:45:A1:F9:2F: Connection refused (111)
Aug 17 13:51:19 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 48:D8:45:A1:F9:2F: Connection refused (111)
Aug 17 13:51:21 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 48:D8:45:A1:F9:2F: Connection refused (111)
Aug 17 13:51:39 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: profiles/audio/avctp.c:avctp_control_confirm() Control: Refusing unexpected connect
Aug 17 13:51:39 amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx bluetoothd[588]: /org/bluez/hci0/dev_48_D8_45_A1_F9_2F/sep1/fd0: fd(42) ready
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

udevadm info --attribute-walk /sys/class/bluetooth/hci0 2>&1 | curl --data-binary @- https://paste.rs

இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் இணைய இணைப்பை பகிரவும்.

image

https://paste.rs/E3tu2

uname -a; bluetoothctl show

இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் தகவலை பகிரவும்.

Linux amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx 6.2.0-26-generic #26~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jul 13 16:27:29 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Controller 60:E9:AA:BB:82:1E (public)
	Name: amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx
	Alias: amalraj-HP-Laptop-15s-fq2xxx
	Class: 0x007c010c
	Powered: yes
	Discoverable: no
	DiscoverableTimeout: 0x0000021c
	Pairable: yes
	UUID: Message Notification Se.. (00001133-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: A/V Remote Control    (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: OBEX Object Push     (00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Message Access Server   (00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: PnP Information      (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: IrMC Sync         (00001104-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Vendor specific      (00005005-0000-1000-8000-0002ee000001)
	UUID: Headset          (00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Phonebook Access Server  (0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Audio Sink        (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Device Information    (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Generic Access Profile  (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Handsfree Audio Gateway  (0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Audio Source       (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: OBEX File Transfer    (00001106-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	Modalias: usb:v1D6Bp0246d0540
	Discovering: no
	Roles: central
	Roles: peripheral
Advertising Features:
	ActiveInstances: 0x00 (0)
	SupportedInstances: 0x04 (4)
	SupportedIncludes: tx-power
	SupportedIncludes: appearance
	SupportedIncludes: local-name
	SupportedSecondaryChannels: 1M
	SupportedSecondaryChannels: 2M
	SupportedSecondaryChannels: Coded

(bluetoothctl devices | awk '{print $2}' | xargs -n 1 bluetoothctl info) 2>&1 | curl --data-binary @- https://paste.rs

இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் இணைய இணைப்பை பகிரவும்.

https://paste.rs/9skZZ

grep '^[[:space:]]*menuentry ' /boot/grub/grub.cfg

இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் தகவலை பகிரவும்.

menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 6.2.0-26-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-6.2.0-26-generic-advanced-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 6.2.0-26-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-6.2.0-26-generic-recovery-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-79-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-79-generic-advanced-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-79-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-79-generic-recovery-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-56-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-56-generic-advanced-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-56-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-56-generic-recovery-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-25-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-25-generic-advanced-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
	menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-25-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-25-generic-recovery-813d3316-0cc7-4168-9559-c59debb41fe6' {
menuentry 'Windows Boot Manager (on /dev/nvme0n1p1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-CA76-5CEB' {
menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {

நீங்கள் விண்டோசையும் லினக்சையும் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவீர்களா? அப்படி விண்டோசை பயன்படுத்தும்போது இந்த realme Buds Air 3 Neo பயன்படுத்துவீர்களா? அப்படி விண்டோசில் பயன்படுத்திவிட்டு லினக்சில் மீண்டும் வந்து பயன்படுத்தினால் அந்த சாதனத்தை அகற்றிவிட்டுத்தான் மீண்டும் பயன்படுத்தவேண்டும்.

அந்த புளூடூத் சாதனத்தை விண்டோசில் பயன்படுத்தாமல் லினக்சில் மட்டும் பயன்படுத்தி மீண்டும் இந்த சிக்கலை உருவாக்க முடிகின்றதா என்று பார்க்கவும்.

1 Like

:+1: ஆமாம். பயன்படுத்தி விட்டு தெரிவிக்கிறேன்.